Dział ds. Ochrony Gruntów Rolnych

Scalenie gruntów wsi Krajów Scalenie gruntów wsi Krajów Scalenie gruntów wsi Krajów Scalenie gruntów wsi Krajów Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych

Scalenie gruntów wsi Krajów

Scalenie gruntów wsi Krajów

Scalenie gruntów wsi Krajów

Scalenie gruntów wsi Krajów

Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych

Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych

Dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych

Zadania Działu

Do zadań Działu ds. Ochrony Gruntów Rolnych należy w szczególności:

 1. Wydatkowanie środków z dochodów Budżetu Województwa Dolnośląskiego związanych z wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych celem finansowania ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych oraz wypłaty odszkodowań przewidzianych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w tym:

  a) sporządzanie projektów i planów finansowych na dany rok budżetowy oraz na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej,

  b) przygotowanie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych oraz pomocy finansowej w formie dotacji celowych,

  c) sporządzanie Planu zadań rekultywacyjnych na dany rok,

  d) przyjęcie i weryfikacja wniosków o dofinansowanie/finansowanie zadań ze środków budżetu województwa,

  e) przygotowanie zestawienia udzielanych w danym roku dotacji celowych  i pomocy finansowej w postaci dotacji celowych,

  f) sporządzanie projektów umów w zakresie udzielanych dotacji celowych i pomocy finansowej w postaci dotacji celowych,

  g) udział w komisjach odbioru zadań dotowanych ze środków budżetu województwa, monitorowanie postępu robót, sprawdzanie zgodności realizacji robót z dokumentacją techniczną,

  h) przyjmowanie i sprawdzanie pod względem merytorycznym i finansowym wniosków o wypłatę dotacji celowej, pomocy finansowej w formie dotacji celowej,

  i) sporządzanie dyspozycji wypłaty środków.
   
 2. Koordynacja prac scaleniowo-wymiennych w województwie realizowanych przez Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych.
   
 3. Współpraca z Departamentem Rozwoju Obszarów Wiejskich przy realizacji zadań związanych ze scalaniem gruntów.
   
 4. Planowanie i sprawozdawczość w zakresie prowadzonych zadań.
   
 5. Współpraca z działającymi na terenie województwa jednostkami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego, jednostkami badawczymi, uczelniami wyższymi.