RPO 2007-2013

 

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego (RPO WD) na lata 2007-2013 jest podstawą realizacji strategicznych przedsięwzięć przygotowanych przez dolnośląskie jednostki samorządu terytorialnego oraz inne jednostki publiczne i prywatne, możliwych do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Realizowane zadania maja zmierzać do zmniejszania dysproporcji ekonomicznych, społecznych i terytorialnych w regionie.

Cele RPO WD zmierzają do podniesienia poziomu życia mieszkańców Dolnego Śląska oraz poprawy konkurencyjności regionu przez respektowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Zostały one ustalone zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 r. oraz wpisują się w cele i priorytety Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia.